customer support

По завршувањето со имплементацијата на деловното решение, поддршката од наша страна е на Ваше располагање со цел да бидете сигурни дека вашите цели се постигнати, имплементираната функционалност е точна и дека сите корисници се адекватно обучени за работа.

First line of GoPro поддршката се состои од сертификувани експерти кои можат по телефон или далечинска конекција да дадат поддршка во реално време. Ако случајот наложува лично присутство на нашите експерти, GoPro ќе ги обезбеди на вашата локација.

Согласно нашето искуство, многу нови идеи вообичаено произлегуваат кога клиентите навистина успеваат детално да го научат нивниот нов информациски систем. Во текот на фазата на поддршка ние постојано проценуваме и имплементираме оптимизации за да се обезбедиме дека клиентите секогаш имаат најдобар повраток на инвестицијата.

Go to top