• Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.
 • Moguće je evidentiranje kredita i obustava u bilo kojoj valuti. Kurs za preračun može biti preuzet iz Upravljanja finansijama, a može se uneti i poseban kurs koji važi samo za modul za obračun zarada. Kurs može biti poseban za svakog kreditora.
 • Iz programa se u svakom momentu mogu dobiti podaci o: plaćeni iznos u valuti kredita, plaćeni iznos u dinarima, preostali iznos, plaćene rate, preostale rate
 • Podržano je odbijanje kredita od dela zarade koji se refundira
 • Podržano je odbijanje kredita od akontacije, konačnog obračuna kao i od obe ove kategorije. Može se kontrolisati koji % kredita se odbija iz akontacije
 • Postoji evidencija kreditora koja se može opciono koristiti radi lakšeg unosa kredita
 • Podržano je zbirno kreiranje naloga platnog prometa po kreditorima radi smanjenja troškova platnog prometa
 • Podržane su interne obustave i krediti koje je dao poslodavac za a koje se ne prave nalozi platnog prometa
 • Podržane su obustave čija se vrednost revalorizuje
 • Automatsko kreiranje obustava za više (ili sve) radnike
 • Skraćeni metod unosa obustava za masovan unos obustava od jednog kreditora
 • Moguće je za jednog kreditora navesti više uplatnih računa na koji se usmeravaju plaćanja u odrećenom procentu
Go to top