gopro payroll

GoPro има сопствен модукл за Плати и други примања. овој модул е развиен од почеток, со многу години искуство во имплементација на модули за плата, најмногу во големи и средни претпријатија.

Главни функционалности на овој модул:

 • Универзалност
 • Флакесибилност
 • Автоматизација

Повеќе детали и функционалности за GoPro Payroll модулот:

 • Поддржани методи за пресметка
 • Примачи и типови на доход
 • Податоци за вработените
 • Заеми и задршки
 • Повратоци
 • Превоз
 • Други примања
 • Обрасци и извештаи
 • Книжење во главна книга
 • Систем на плаќања
 • Безбедност на податоците
 • Додатоци кон основните функционалности

GoPro Payroll MK

Go to top