• Omogućeno je automatska pravljenje naloga za elektronski platni promet za sva plaćanja koja proističu iz obračuna primanja (porezi, doprinosi, krediti, isplate na tekući račun)
  • Moguće je za svakog radnika specificirati više bankovnih računa na koji se isplaćuje zarada, i % koji se isplaćuje na svaki od njih. Podržana je i isplata zarada na više bankovnih računa, gde bi se specificirali iznosi za pojedine račune
  • Podržano je pravljenje zbirnih virmana po pojedinim bankama, sa štampanjem specifikacije iznosa po pojedinačnim računima zaposlenih u toj banci
  • Moguće je pravljenje naloga plaćanja za neto isplatu po grupama radnika
  • Podržano je slanje bankama fajlova za rasknjižavanje zbirnih virmana za neto isplatu za najveće banke
Go to top