FUNKCIONALNOSTI

Platni promet

Obuhvaćeno je:

-Omogućeno je automatska pravljenje naloga za elektronski platni promet za sva plaćanja koja proističu iz obračuna primanja (porezi, doprinosi, krediti, isplate na tekući račun)
-Moguće je za svakog radnika specificirati više bankovnih računa na koji se isplaćuje zarada, i % koji se isplaćuje na svaki od njih. Podržana je i isplata zarada na više bankovnih računa, gde bi se specificirali iznosi za pojedine račune

-Podržano je pravljenje zbirnih virmana po pojedinim bankama, sa štampanjem specifikacije iznosa po pojedinačnim računima zaposlenih u toj banci
-Moguće je pravljenje naloga plaćanja za neto isplatu po grupama radnika
-Podržano je slanje bankama fajlova za rasknjižavanje zbirnih virmana za neto isplatu za najveće banke