FUNKCIONALNOSTI

Prevoz

Obuhvaćeno je:

-Obračun prevoza se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun.

-Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova prevoza, bilo u mesečnom iznosu bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada. Ako se koristi mesečni iznos, moguće je napraviti skalu umanjenja naknade u odnosu na pojedine tipove odsustva sa posla.