Microsoft Dynamics Nav Funkcionalnosti

Nabavka i logistika

Veći broj povezanih dokumenata su na raspolaganju za rukovanje nabavnim porudžbinama i procesom fakturisanja

Kompletan tok procesa nabavke

Trebovanja

Nabavne ponude

Okvirne porudžbine

Porudžbine

Fakture

Odobrenja

Nalozi povrata

Svi su međusobno povezani i podržavaju kompletan tok procesa nabavke, od nabavne ponude pa do porudžbine i fakture, ali isto tako možete započeti od bilo kog dokumenta, na primer od nabavne porudžbine.

Tokom popunjavanja jednog od dokumenata, kompletna istorija prethodnih nabavnih dokumenata je trenutno na raspolaganju. Ukoliko nabavljate artikle, podaci o artiklu, raspoloživost, cene, popusti i supstituti su na samo jedan klik daleko. Štampani nabavni dokumenti se istovremeno automatski prikazuju i u CRM modulu.

Funkcionalnost Nabavnih naloga:

Brz unos

Kreiranje većeg broja prijemnica i faktura iz jedne nabavne porudžbine

Direktne isporuke sa povezanim prodajnim porudžbinama

Proces odobravanja dokumenata uz obaveštavanje putem e-mail-a

Brzo kreiranje nabavnih dokumenata kopiranjem postojećih, proknjiženih ili neproknjiženih, nabavnih dokumenata

Veži broj tipova redova nabavnih porudžbina

Artikli

Osnovna sredstva

Konto GK

Zavisni troškovi nabavke

Komentar

Svaki red nabavnog naloga može da ima:

Sopstvenu dimenziju (mesto troška, profitni centar i slično)

Sopstvenu cenu i procenat popusta

Sopstvenu lokaciju (magacin)

Veći broj serijskih brojeva i brojeva šarži (serija, lotova)

Informacije o PDV-u

Planirani datum prijema, Zahtevani datum prijema, ostale relevantne datume

Uvoz i kreiranje nabavnih porudžbina iz eksternih aplikacija

Nova prilagođena polja i procesi, za automatizaciju bilo koje aktivnosti uz pomoć Microsoft Dynamics NAV rapidno razvojnog okruženja i GoPro razvojnog tima.