ULOGE

Generalni direktor

Kao Generalni direktor, vi trebate da osećate puls vašeg preduzeća u svakom trenutku.

Da biste to postigli, potrebno je da imate pregled od 360 stepeni na svaki aspekt vašeg poslovanja. Izveštaji mogu samo da vam kažu ŠTA se dogodilo, ali vi morate da znate i ZAŠTO – Zašto su se performanse promenile? Zašto je opala prodaja? Zašto neki region bolje posluje od drugog?

„GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava:

Povećanje transparentnosti u svim segmentima poslovanja.

Direktori su pod stalnim pritiskom jer moraju da znaju šta se dešava u svakom sektoru, lokaciji i podružnici njihovog preduzeća. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam daje uvid u performanse više sektora, tipova zaliha, regionalnih lokacija ili celog poslovanja, čak i onih koje ne koriste Dynamics sisteme. Kroz ovo rešenje dobijate visok nivo vidljivosti tj. dobijate globalnu sliku a još uvek možete da dođete do detaljnih podataka koji se nalaze na nižem stepenu granulacije.

Postavljanje ciljeva i upravljanje performansama.

Kada kreirate strateški plan i postavite ciljeve, kako možete da kontinuirano pratite koji se ciljevi realizuju? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava kreiranje dashboard-a za direktora koje prikazuju ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima korišćenjem ključnih indikatora performansi (KPI). Možete da pratite sve relevantne podatke prodaje, zaliha, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled, skraćujući vreme utrošeno na pripremu izveštaja i povećavajući vreme za analizu podataka.

Ad-hoc analize, gde i kad vam trebaju.

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da vizuelno predstavite svoje podatke, da dobijete sliku performansi i tako odmah možete da locirate problem. Omogućeno je dublje sagledavanje podataka kroz drill down funkcionalnost, kako biste mogli da uočite tačno mesto gde je problem nastao, da uvidite gde je potrebno fokusirati se, šta biste mogli da popravite u poslovanju. Ovaj pogled sa vrha na poslovanje, dostupan je u svako vreme, sa ažurnim podacima i daje vam mogućnost da donosite bolje strateške odluke.

Omogućite zaposlenima da sami kreiraju analize i izveštaje koje su im potrebni.

Zaposleni i rukovodioci treba da imaju kompletne podatke kako bi mogli da donose, pouzdane, na činjenicama bazirane odluke. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics daje mogućnost poslovnim korisnicima da sami kreiraju izveštaje kakvi im trebaju i u vreme kad im trebaju. Naše rešenje prevazilazi uobičajene standardne i agregirane izveštaje koje često prave višestruki timovi koristeći razne alate. Timovi sad mogu lako da sarađuju, čak i kada su lokacijski udaljeni. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da se lako kreiraju i dele izveštaji, stalno osveženi najnovijim podacima iz Microsoft Dynamics-a.