PAYROLL & HRM

Funkcionalnosti GoPro Payroll-a

PAYROLL FUNKCIONALNOSTI

Podržani načini obračuna

Ugovorene zarade radnika je moguće uneti na sledeće načine:

 • bruto mesečni iznos
 • bruto na sat
 • bruto osnovna plata pomnožena koeficijentom složenosti
 • bruto osnovna plata na sat pomnožena koeficijentom složenosti
 • neto mesečni iznos
 • neto na sat
 • neto osnovna plata pomnožena koeficijentom složenosti
 • sve ovo u dinarima ili u bilo kojoj stranoj valuti

Moguće je za jednog radnika istovremeno unositi bruto i neto elemente zarade:

 • da zarada bude uneta na kartici radnika u neto iznosu a da se na konkretnoj isplati radniku doda bruto dodatak
 • da zarada bude uneta na kartici radnika u bruto iznosu a da se na konkretnoj isplati radniku doda neto dodatak

Ostale mogućnosti:

 • U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.
 • Moguće je izabrati da li naknada za topli obrok, prevoz i regres ulaze u ugovorenu zaradu ili se na nju dodaju. Ukoliko se izabere da ulaze u ugovorenu zaradu, program će sam izvršiti neophodne preračune kako bi radnik imao iskazane i ove elemente zarade.
 • Moguće je za jednog radnika istovremeno unositi elemente zarade u različitim valutama.
 • Postoji istorija ugovorenih zarada za radnika, i moguće je uraditi zaostali obračun za neki period u prošlosti kada je zaposleni imao drugačiju ugovorenu zaradu.
 • Postoji istorija obračunskih parametara, pa je moguće retroaktivno uraditi obračun za zaostale zarade, po obračunskim parametrima koji su važili u periodu za koji se radi obračun.
 • Ugovorena zarada se može unositi ručno za svakog radnika, a može se unositi i preko platnih razreda.
 • Svi parametri i opcije obračuna koje utiču na računicu se mogu menjati na nivou pojedinačnog radnika, ako se pojavi potreba.

Osim zarade za rad, moguće je obračunati i sledeće vrste isplata:

 • obračun refundiranih naknada se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun
 • obračun prevoza se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun
 • podržana je opcija isplate samo doprinosa, bez isplate zarade, zarada se može isplatiti naknadno
 • moguće su isplate neograničenog broja akontacija

VRSTE PRIMALACA I VRSTE PRIMANJA

Podržan je obračun za sledeće vrste primalaca, kategorije lica

 • Zaposleni
 • Novozaposleni-lice mlađe od 30 godina
 • Novozaposleni-lice starije od 50 godina
 • Novozaposleni-lice starije od 45, a mlađe od 50 godina
 • Novozaposleni-lice sa invaliditetom
 • Novozaposleni-pripravnik mlađi od 30 godina
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/14
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/15
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/16
 • Zaposleni-beneficirani staž 12/18
 • Invalid rada II i III kategorije
 • Neplaćeno odsustvo roditelja
 • Zaposleni osnivač preduzeća u svom preduzeću
 • Osnivač koji nije zaposlen u svom preduzeću
 • Priv. i pov. poslovi-nezaposleno/sa nepunim radnim vremenom
 • Priv. i pov. poslovi-penzioner (starosna penzija)
 • Priv. i pov. poslovi-član oml./stud. zadruge stariji od 26 godina
 • Ugovor sa direktorom-lice nije zaposleno

VRSTE PRIMALACA I VRSTE PRIMANJA

Podržane su sledeće vrste primanja sa mogućim tipovima vrednosti (nove se mogu dodavati putem podešavanja):

 • Akontacija (iznos, sat)
 • Redovan rad (dan, sat)
 • Službeni put (dan, sat)
 • Minuli rad (procenat)
 • Dodatna primanja stranca rezidenta (sat)
 • Dodatak za noćni rad (sat)
 • Dodatak za prekovremeni rad (sat)
 • Dodatak za rad na praznik (sat)
 • Destimulacija (iznos)
 • Neto dodatak (iznos)
 • Neto dodatak u stranoj valuti (iznos)
 • Stimulacija (iznos)
 • Stimulacija u % po stavci zarade (procenat)
 • Stimulacija u % od mesečne zarade (procenat)
 • Topli obrok – mesečni iznos (iznos)
 • Naknada za bolovanje do 30 dana 100% (dan, sat)
 • Naknada za bolovanje do 30 dana 65% (dan, sat)
 • Otpremnina-sporazumni raskid (iznos)
 • Topli obrok – po danima rada (iznos)
 • Regres – mesečni iznos (iznos)
 • Regres – po danima rada (iznos)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje-radnik (iznos)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje-poslodavac (iznos)
 • Godišnji odmor (dan, sat)
 • Godišnji odmor iz prethodne godine (dan, sat)
 • Plaćeno odsustvo (dan, sat)
 • Naknada za dane praznika (dan, sat)
 • Bolovanje-profesionalna bolest (dan, sat)
 • Naknada za por. odsustvo/negu deteta 100% (iznos)
 • Naknada za por. odsustvo/negu deteta 60% (iznos)
 • Naknada za por. odsustvo/negu deteta 30% (iznos)
 • Naknada invalidima rada (iznos)
 • Obračun doprinosa bez isplate zarade (iznos)
 • Obračun doprinosa za osnivača koji nije zaposlen (iznos)
 • Preraspodela radnog vremena (dan, sat)
 • Odbitak u % od mesečne zarade (procenat)
 • Odbitak (iznos)
 • Neplaćeno odsustvo (dan, sat)
 • Prevoz – mesečni iznos (iznos)
 • Prevoz – po danima rada (iznos)
 • Naknada za trudničko bolovanje (dan,sat)
 • Naknada za bolovanje preko 30 dana-65% (dan, sat)
 • Bolovanje-davalac tkiva i organa (dan, sat)
 • Bolovanje-izolacija i praćenje (dan, sat)
 • Bolovanje-nega člana porodice (dan, sat)
 • Bolovanje-povreda na radu (dan, sat)

PODACI ZAPOSLENIH

Podaci koji se unose na zaposlene, a vezani su za obračun zarade

Prethodni radni staž se vodi za svakog radnika, bilo detaljno za svako zaposlenje, bilo skraćeno kao ukupan staž. Omogućen je unos i beneficiranog radnog staža.

Godišnji odmor:
Godišnji odmor se unosi po godinama. Program za svaku godinu prati koliko je radnik iskoristio i daje pregled koliko mu je preostalo iz koje godine. Omogućen je unos i izgubljenog odmora.
Na radniku se unosi i:

 • njegova pripadnost izdvojenim poslovnim jedinicama, ukoliko postoje,
 • radna mesta na kojima radi tokom vrmena, a svako radno mesto može biti povezano na neki od platnih razreda, ukoliko se koriste,
 • broj ugovora za NSZ ukoliko se za njega odobrene olakšice
 • procenat radnih sati na koji je sklopio ugovor,
 • šifra za doprinos privrenim komorama, različiti radnici u različitim poslovnim jedinicama mogu plaćati doprinose različitim komorama.

KREDITI I OBUSTAVE

Obuhvaćeno je:

 • Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.
 • Moguće je evidentiranje kredita i obustava u bilo kojoj valuti. Kurs za preračun može biti preuzet iz Upravljanja finansijama, a može se uneti i poseban kurs koji važi samo za modul za obračun zarada. Kurs može biti poseban za svakog kreditora.
 • Iz programa se u svakom momentu mogu dobiti podaci o: plaćeni iznos u valuti kredita, plaćeni iznos u dinarima, preostali iznos, plaćene rate, preostale rate.
 • Podržano je odbijanje kredita od dela zarade koji se refundira.
 • Podržano je odbijanje kredita od akontacije, konačnog obračuna kao i od obe ove kategorije. Može se kontrolisati koji % kredita se odbija iz akontacije.
 • Postoji evidencija kreditora koja se može opciono koristiti radi lakšeg unosa kredita.
 • Podržano je zbirno kreiranje naloga platnog prometa po kreditorima radi smanjenja troškova platnog prometa.
 • Podržane su interne obustave i krediti koje je dao poslodavac za koje se ne prave nalozi platnog prometa.
 • Podržane su obustave čija se vrednost revalorizuje.
 • Automatsko kreiranje obustava za više (ili sve) radnike.
 • Skraćeni metod unosa obustava za masovan unos obustava od jednog kreditora.
 • Moguće je za jednog kreditora navesti više uplatnih računa na koji se usmeravaju plaćanja u odrećenom procentu.

REFUNDIRANE NAKNADE

Omogućeno je obračunavanje sledećih refundiranih naknada:

 • bolovanje na teret fonda
 • porodiljsko odsustvo
 • isplata invalidima II ili III kategorije

Ostale mogućnosti:

 • U sistemu se vodi evidencija o svim refundiranim nakadama (početni datum, krajnji datum, mesečni iznos, koeficijenti kretanja prosečne plate, prosečna satnica za refundirana bolovanja).
 • Omogućeno je automatsko umetanje ovih stavki zarada na obračun, uz vođenje računa o broju dana refundacije.
 • Podržana je isplata akontacija za deo zarade koji se refundira.
 • Program kontroliše da li je ispunjen zakonski zahtev da bolovanje preko 30 dana ne može biti manje od minimalne zarade.
 • Podržani su i najkomplikovaniji slučajevi, npr. kad invalid radi deo meseca i ode u toku meseca na neko refundirano bolovanje ili odsustvo.

OSTALA PRIMANJA

Podržan je obračun sledećih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po ugovoru o radu:

 • Ugovor o delu
 • Jubilarna nagrada
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Korišćenje sopstvenog auta u službene svrhe
 • Dnevnice, prevoz i smeštaj na službenom putu
 • Prihod od autorskih prava
 • Prihodi od kapitala – učešće u dobiti, dividende, kamate, uzimanje iz imovine privrednog društva
 • Zakup nepokretnosti, zakup pokretnosti
 • Dobici od igara na sreću
 • Prihod od osiguranja lica
 • Dopunski rad
 • Naknade za rad upravnog odbora
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 • Volonterski rad
 • Otkup sekundarne sirovine, otkup šumskih plodova
 • Hranarine sportistima
 • Isplate licima koja nisu zaposlena (nagrade,itd.)
 • Otpremnina-odlazak u penziju
 • Otpremnina-socijalni program
 • Otpremnina-tehnološki višak
 • Solidarna pomoć-svi vidovi
 • Stipendije i krediti
 • Ugovor sa direktorom koji nije zaposlen
 • Drugi ugovori (trgovinsko zastupanje itd.)

OBRASCI I IZVEŠTAJI

Štampa obrazaca se radi u PDF- formatu na propisanim formularima. Nije potrebno da korisnik ima instaliran Microsoft Office paket da bi štampao obrasce.

 • M-4
 • M-4K
 • PP_OD
 • PP_OPJ
 • PPP
 • Specifikacija doprinosa
 • Specifikacija uz poresku prijavu
 • M-UN
 • M-UNK
 • PP_OPJ-1
 • PP_OPJ-2
 • PP_OPJ-1
 • PP_OPJ-2
 • PP_OPJ-3
 • PP_OPJ-4
 • PP_OPJ-5
 • PP_OPJ-6
 • PP_OPJ-7
 • PP_OPJ-8
 • NZ-1
 • OZ-10
 • OZ-10-1
 • OZ-11
 • OZ-9
 • PP_OD-1
 • INSZ
 • INSZ-I
 • INSZ-M
 • INSZ-P

PREVOZ

Obuhvaćeno je:

 • Obračun prevoza se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun.
 • Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova prevoza, bilo u mesečnom iznosu bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada. Ako se koristi mesečni iznos, moguće je napraviti skalu umanjenja naknade u odnosu na pojedine tipove odsustva sa posla.

KNJIŽENJE U GLAVNU KNJIGU

Obuhvaćeno je:

 • Vrši se automatsko kreiranje naloga za knjiženje u glavnu knjigu. Odvojeno se može kontirati svaki element zarada.
 • Podržano je kreiranje naloga po Navision dimenzijama ( npr. mestima troška) koje su unete na radniku.
 • Podržano je procentualna raspodela zarade radnika po Navision dimenzijama, korišćenjem ključa koji može biti zajednički za sve radnike, grupu radnika ili koji važi samo za jednog radnika. Ključevi se mogu menjati tako da za svaki obračun važi neki drugi ključ (npr. kada se knjiži po projektima a radnik svaki mesec radi na više projekata i na različitim projektima).

PLATNI PROMET

Obuhvaćeno je:

 • Omogućeno je automatska pravljenje naloga za elektronski platni promet za sva plaćanja koja proističu iz obračuna primanja (porezi, doprinosi, krediti, isplate na tekući račun).
 • Moguće je za svakog radnika specificirati više bankovnih računa na koji se isplaćuje zarada, i % koji se isplaćuje na svaki od njih. Podržana je i isplata zarada na više bankovnih računa, gde bi se specificirali iznosi za pojedine račune.
 • Podržano je pravljenje zbirnih virmana po pojedinim bankama, sa štampanjem specifikacije iznosa po pojedinačnim računima zaposlenih u toj banci.
 • Moguće je pravljenje naloga plaćanja za neto isplatu po grupama radnika.
 • Podržano je slanje bankama fajlova za rasknjižavanje zbirnih virmana za neto isplatu za najveće banke.

SIGURNOST PODATAKA

Sigurnost podataka o zaradama je ključno pitanje. U ovom programu sigurnost je obezbeđena na više načina.

 • Kroz standardni Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) sistem korisničkih uloga
 • Razvijen je posebni dodatni sistem autorizacije pristupa podacima iz zarada koji se može koristiti kao zamena ili dodatak na standardni Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) sistem korisničkih uloga. Ovaj sistem razlikuje sledeće tri uloge: referent ljudskih resursa (bez pristupa podacima o zaradama), refrent obračuna zarada, referent obračuna primanja van radnog odnosa, administrator
 • Kreirani nalozi plaćanja za neto zarade mogu imati zamaskirano ime primaoca
 • Nalozi plaćanja za neto zarade se mogu kreirati zbirno po bankama preko uplate na prelazne račune kod tih banaka
 • Ukoliko nije konfirgurisan standardni Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) sistem korisničkih uloga, obračun je moguće držati u posebnom preduzeću u istoj Business Central (NAV) bazi u kome bi se rad omogučio samo autorizovanim osobama za obračun zarada. Prilikom ovakvog rada, nalozi za knjiženje u glavnu knjigu se popunjavaju u drugom (pravom) preduzeću

DODACI NA OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Na pobrojane osnovne funkcionalnosti moguće je poručiti i sledeće dodatke:

 • Automatsko učitavanje podataka sa popunjenih karneta (karneti mogu biti popunjeni u Excelu, ili mogu biti popuneni direktno u modulu zarada)
 • Povezivanje sa sistemima za kontrolu prisustva
 • Na osnovu podataka iz karneta ili podatak iz spoljnih sistema za kontrolu prisustva moguće je automatsko dodeljivanje radnicima uvećanja zarada za: smenski rad, rad vikendom, rad na državni praznik, noćni rad, prekovremeni rad
 • Proširenje funkcionalnosti za kadrovsku evidenciju: uvodjenje podataka o ugovorima sa zaposlenim, uvodjenje sistematiacije radnih mesta zajedno sa karticama radnih mesta sa detaljnim podacima o svakom radnom mestu, uvodjenje potsetnika za bitne datume, i drugo
 • Automatsko učitavanje mesečnih obustava zaposlenih iz Excel file-a
 • Druge dorade po zahtevu klijenata

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?