BUSINESS INTELLIGENCE

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV)

Steknite konkurentne prednosti trenutnim uvidom u poslovne informacije.

Sa Business Central-om (NAV-om), već imate bogatstvo poslovnih podataka. Ali, da li ih koristite u njihovom punom potencijalu?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) je rešenje koje obezbeđuje detaljne analize i izveštaje, dashboards-a, scorecards-a, praćenje ključnih indikatora performansi (KPI) kako bi se preduzećima pomoglo u poboljšanju performansi poslovanja.
Dobro i tačno izveštavanje utiče na bolje donošenje odluka i upravljanje performansama poslovnog sistema.

UBRZAJTE SVOJE POSLOVANJE DANAS

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) olakšava i ubrzava rad

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) vam omogućava da za kreiranje svojih analiza i izveštaja koristite Microsoft Excel, alat na koji je većina zaposlenih već naviknuta i već ga koristi u svom radu.

BUSINESS INTELLIGENCE

Omogućeno vam je:

Da jednostavno analizirate ono što je najbitnije, kao na primer tokove gotovine, profitabilnosti i analize zaliha.

Da analizirate vaše poslovanje iz svakog ugla, uključujući neograničene multidimenzione analize i unakrsne analize vaših poslovnih knjiga.

Da automatizujete tokove izveštavanja i tako uštedite novac i vreme utrošeno na „ručno“ izveštavanje.

Da postavite bilo koje pitanje o performansama, u bilo koje vreme i da na to dobijete odgovor u istom trenutku.

Da analizirate i vaše podatke koji su nastajali ili još uvek nastaju na nekom drugom softverskom sistemu.

PREDNOSTI

Steknite konkurentne prednosti trenutnim uvidom u poslovne informacije

Da bi ste stekli konkurentnu prednost, veoma je bitno da jako brzo možete da sagledate vaše podatke kroz različite aspekte i pokazatelje poslovanja. Takođe je veoma bitno da željene izveštaje i analize možete da kreirate samostalno u trenutku kada vam zatrebaju ili kad želite da postojeće izveštaje i analize prilagodite vašoj konkretnoj poslovnoj potrebi ili ideji.

Ako donesete takvu poslovnu odluku, svi vaši izveštaji i analize mogu biti dostupne svima koji koriste GoPro poslovno izvestavanje za Business Central (NAV) i preko web browsera tako što ćemo za vas kreirati reporte korišćenjem MS SQL Server Reporting Services-a. U zavisnosti od vaših zahteva, u vaš poslovni sistem možemo implementirati i MS SharePoint Server koji možete koristiti kako za deljenje svih vaših izveštaja i analiza, tako i za deljenje sve vaše poslovne dokumentacije korišćenjem browsera. GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) omogućava kreiranje scorecards izveštaja sa ključnim indikatorima performansi KPI vašeg poslovnog sistema koji vašim menadžerima mogu biti dostupni preko web browsera i na mobilnim uređajima.

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) vam obezbeđuje jedinstveno, centralno skladište za sve podatke, analize i izveštaje, tako da nema sumnje u ispravnost podataka i svima su za analize raspoloživi isti podaci.

KORISTI ZA POSLOVANJE

Ono što je najvažnije je da ćete sa GoPro poslovnim izveštavanjem za Business Central (NAV) imati jednu verziju istinitih podataka na koju možete uvek da se oslonite.

Automatizujte i poboljšajte izveštavanje

Možete da drastično smanjite trošenje vremena na mesečno izveštavanje, kao i na izveštaje za rukovodstvo i da na taj način oslobodite vreme za strateške analize koje će suštinski doprineti poboljšanju vašeg poslovanja. Automatizujte radne procese vašeg izveštavanja i omogućite da celokupno izveštavanje ide sa jedne centralne OnLine lokacije.

Bolje upravljanje zalihama

Obezbedite optimalno stanje zaliha. Pobrinite se da nemate prevelike količine zaliha koje vam „vezuju“ obrtni kapital i povećavaju otpise. Ali isto tako vodite računa i o tome da stanje zaliha ne bude premalo, što može uzrokovati nedostatak robe i pad prometa sa kupcima.

Fokus poslovanja na performansama

Obezbedite jasan, stalan uvid u informacije preduzeća, kako biste pomogli svojim zaposlenima da donose bolje odluke i poboljšaju performanse. Proaktivno uočite i upozorite svoj tim o potencijalnim problemima i to u što ranijoj fazi. Prevaziđite izveštaje koji vam govore samo šta se dogodilo, a ne daju odgovore na pitanje zašto se dogodilo. Pronađite razloge koji se kriju iza performansi i to iskoristite da poboljšate svoje poslovanje.

Izbacite „nagađanje“ u poslovanju

Izbacite „nagađanje“ kod postavljanja strategija za određivanja cena, kako biste doneli bolje odluke oko cenovnika. Omogućite sebi jasniju sliku o kretanjima tražnje i postavite prave cene da biste ostvarili svoje ciljeve. Sa pravim i tačnim poslovnim odlukama, omogućite firmi lakše i brže preuzimanje većeg dela tržišta, povećanje prihoda i profita, efikasnije se oslobodite viška zaliha.

Oslobodite gotovinu

Kroz proaktivne analize obrazaca ponašanja vaših kupaca i dobavljača, imaćete mogućnost da oslobodite gotovinu. Analize vam mogu pomoći da na primer označite kupce koje kasne sa plaćanjem i koji predstavljaju rizik, pa da na taj način bolje i efikasnije planirate svoje tokove novca.

Doslednost i konzistentnost izveštaja

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) omogućava da jedanput kreirane analize i izveštaje, koristite ponovo bilo gde unutar i van svog preduzeća.

KORISTI

Koristi za zaposlene

GoPro poslovno izveštavanje je dovoljno fleksibilno da može da podrži različite zahteve, različite poslovne uloge i različite tipove izveštaja. Bilo da vaš računovođa završava krajem meseca finansijske izveštaje, ili da vaš menadžer prodaje oblikuje alternativne cene, svi zaposleni u firmi mogu da koriste isto rešenje.

Korisnici iz različitih sektora mogu samostalno i lako da kreiraju i prilagode svoje izveštaje i analitiku, kako bi stvorili pravi pregled podataka svojih sektora.

ULOGE

Poslovno izveštavanje po ulogama

Kao Generalni direktor, vi trebate da osećate puls vašeg preduzeća u svakom trenutku. Da biste to postigli, potrebno je da imate pregled od 360 stepeni na svaki aspekt vašeg poslovanja. Izveštaji mogu samo da vam kažu ŠTA se dogodilo, ali vi morate da znate i ZAŠTO – Zašto su se performanse promenile? Zašto je opala prodaja? Zašto neki region bolje posluje od drugog?

GoPro poslovno izveštavanje za Business Central (NAV) omogućava:

Povećanje transparentnosti u svim segmentima poslovanja.
Direktori su pod stalnim pritiskom jer moraju da znaju šta se dešava u svakom sektoru, lokaciji i podružnici njihovog preduzeća. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam daje uvid u performanse više sektora, tipova zaliha, regionalnih lokacija ili celog poslovanja, čak i onih koje ne koriste Dynamics sisteme. Kroz ovo rešenje dobijate visok nivo vidljivosti tj. dobijate globalnu sliku a još uvek možete da dođete do detaljnih podataka koji se nalaze na nižem stepenu granulacije.

Postavljanje ciljeva i upravljanje performansama.
Kada kreirate strateški plan i postavite ciljeve, kako možete da kontinuirano pratite koji se ciljevi realizuju? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava kreiranje dashboard-a za direktora koje prikazuju ključne parametre poslovanja svakog sektora i usklađenost sa zadatim ciljevima korišćenjem ključnih indikatora performansi (KPI). Možete da pratite sve relevantne podatke prodaje, zaliha, dugovanja, sve to kroz jedinstven konsolidovan pregled, skraćujući vreme utrošeno na pripremu izveštaja i povećavajući vreme za analizu podataka.

Ad-hoc analize, gde i kad vam trebaju.
GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da vizuelno predstavite svoje podatke, da dobijete sliku performansi i tako odmah možete da locirate problem. Omogućeno je dublje sagledavanje podataka kroz drill down funkcionalnost, kako biste mogli da uočite tačno mesto gde je problem nastao, da uvidite gde je potrebno fokusirati se, šta biste mogli da popravite u poslovanju. Ovaj pogled sa vrha na poslovanje, dostupan je u svako vreme, sa ažurnim podacima i daje vam mogućnost da donosite bolje strateške odluke.

Omogućite zaposlenima da sami kreiraju analize i izveštaje koje su im potrebni.
Zaposleni i rukovodioci treba da imaju kompletne podatke kako bi mogli da donose, pouzdane, na činjenicama bazirane odluke. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics daje mogućnost poslovnim korisnicima da sami kreiraju izveštaje kakvi im trebaju i u vreme kad im trebaju. Naše rešenje prevazilazi uobičajene standardne i agregirane izveštaje koje često prave višestruki timovi koristeći razne alate. Timovi sad mogu lako da sarađuju, čak i kada su lokacijski udaljeni. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da se lako kreiraju i dele izveštaji, stalno osveženi najnovijim podacima iz Microsoft Dynamics-a.

Kao finansijski direktor, vi ste pod stalnim pritiskom da brzo obezbedite precizne izveštaje o finansijskom stanju preduzeća. Potrebno je da smanjite manuelni rad, nedoslednosti i da se fokusirate na strateška pitanja i napredne analize. Koliko je potrošeno sati po čoveku da se kreiraju finansijski izveštaji? Da li se oslanjate na nepouzdane tabele za vaše analize? Da li možete da uradite analize različitih evidencija u samo jednom izveštaju?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) vam omogućava da:

Automatizujete i poboljšate izveštavanje.
Često rukovodioci ili direktori upravnih odbora imaju potrebu da razumeju performanse preduzeća bazirane na finansijama. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da finansijski podaci budu dobro prezentovani i lako razumljivi, čime se postiže i bolja komunikacija u vezi finansijskih performansi.

Poboljšate tačnost i konzistentnost izveštaja.
Kao finansijskom direktoru, zbog vašeg posla vam je važno da su izveštaji pripremljeni bez grešaka i na vreme. Ako izveštavanje između sektora, regija ili preduzeća nije konzistentno, onda je ono često neefikasno. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam pruža potpunu kontrolu nad izveštavanjem kako biste obezbedili pouzdane, ažurne i konzistentne izveštaje. Prestanite sa korišćenjem nepouzdanih tabela i obezbedite sebi snažan alat za izveštavanje. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava da se izveštaji jednostavno kreiraju, menjaju i konstantno osvežavaju najnovijim podacima iz Microsoft Dynamics 365 Business Central-a (NAV-a).

Dobijete tačan uvid u ono što vam treba.
Ako trošite sve svoje vreme ručno pripremajući mesečne izveštaje, unakrsne analize ili konsolidovane izveštaje, onda verovatno nećete imati vremena da dobijete dodatnu vrednost analizirajući rezultate i da dajete strateške savete. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam obezbeđuje kompletan pregled: analize trendova koji vam signaliziraju da li treba da krenete u proširenje ili smanjenje poslovanja, da odredite kada i gde kapaciteti nisu adekvatni i uradite nešto u vezi sa tim. Sa pravim mogućnostima analize, Vi dobijate snagu da postavljate pitanja i da na njih dobijate tačne odgovore.

Oslobodite gotovinu.
Da li znate koliki će biti vaš priliv za tri meseca? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics drastično smanjuje vreme i složenost koju zahteva analiza praćenja tokova gotovine. Oslobodite gotovinu proaktivno prateći ponašanje vaših kupaca i dobavljača. Na primer, pratite kupce koji kasne u plaćanju i koji predstavljaju veći rizik, pa samim tim bolje planirajte svoje finansije.

Otklonite konfliktne verzije podataka.
Da li ne možete da donosite tačne odluke usled nepreciznih i netačnih podataka? Da li se ponekad ne slažete sa rukovodiocima prodaje o poslednjim podacima o prodaji? Da li imate zaposlene koji imaju sopstvene tabele koje brzo zastarevaju i sadrže greške? Nekompletne informacije kod ključnih indikatora i izveštavanje iz raznih izvora podataka čine da je strateško planiranje otežano. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam obezbeđuje jedinstveno, centralno skladište za sve podatke, analize i izveštaje, tako da nema sumnje u ispravnost podataka i svima su za analize raspoloživi isti podaci.

Kao Izvršni direktor, vi stalno tragate za efikasnim načinima da bolje razumete potražnju i da bolje rasporedite resurse kompanije.

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) vam omogućava:

Povećanje transparentnosti kroz celokupno poslovanje.
Da li možete da vidite koji proizvodi donose najveće marže i koji su to kupci koji kupuju te proizvode? Da li lako dolazite do informacija o performansama drugih sektora? Izvršni direktor mora da ima uvid u sve što se dešava u preduzeću. Ako potražnja opadne, a zalihe su prevelike, to će uticati na tokove gotovine i dovešće do nepotrebnih troškova u oblastima osiguranja i skladištenja. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics vam omogućava da pratite performanse različitih sektora, tipova zaliha, regionalnih lokacija ili celokupnog poslovanja, čak i onih delova koji ne koriste Dynamics sisteme. Kreirajte kontrolne table za zalihe, kako biste videli relevantne podatke svakog sektora. Kreirajte scorecards kako biste videli artikle koji imaju usporeno kretanje. Pogledajte sve relevantne informacije o prodaji, zalihama, potraživanjima iz jednog konsolidovanog pogleda, smanjujući vreme potrošeno na pripremu izveštaja i povećavajući vreme za analizu podataka.

Pripremite detaljne analize zaliha.
Koliko je lako da se izračuna i statistički izmeri obrt zaliha? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics dozvoljava vam da vršite napredne analize kako bi utvrdili neefikasnosti, proverili isplativosti i proučili performanse dobavljača.

Automatizacija i bolje izveštavanje.
Rukovodioci ili članovi upravnih odbora imaju potrebu da razumeju performanse preduzeća na osnovu podataka o finansijama i zalihama, ali nemaju vremena da skupljaju i detaljno pregledaju podatke. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics drastično smanjuje vreme potrebno za izveštavanje, pruža vizuelne prezentacije izveštaja, što ih čini odmah razumljivim.

Kao direktor prodaje, vi imate potrebu da pratite, da prognozirate i da izveštavate o prodaji i performansama celog tima u bilo koje vreme. Svakodnevno je potrebno brzo kreiranje analiza i izveštaja i to za određenu namenu. Dobijanje potrebnih informacija je često otežano i vremenski zahtevno. Da li znate u svakom trenutku, koji su vam proizvodi najprofitabilniji i koji kupci ih kupuju? Da li možete da radite ad hoc analize o prodaji da bi utvrdili probleme ili prodajne prilike?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) vam omogućava da:

Poboljšate svoje poslovne analize.
Uz pomoć neograničenh mogućnosti preuređivanja podataka (slice-and-dice), analize i izveštavanje kroz GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV), dobićete fleksibilniji i detaljniji uvid u vaše Dynamics podatke. Možete da pripremite izveštaje o izuzecima, da preuređujete podatke u svojim izveštajima po dimenzijama i da kreirate svoje prilagođene analize. Direktori prodaje koriste analitike i izveštaje da analiziraju rad svojih timova u odnosu na predviđanja, na koje prilike se treba fokusirati i koji kupci su najprofitabilniji.

Automatizujete i poboljšate izveštavanje.
Da li je često potrebno da vam IT sektor kreira, prilagođava ili menja postojeće izveštaje i to baš onda kada nemate dovoljno vremena a hitno vam je potreban brz uvid i informacija? Koliko ste samo vremena potrošili na pripreme mesečnih izveštaja, umesto na prodajne aktivnosti? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics stavlja moć u ruke prodajnog tima tako da svako može lako i brzo da kreira ono što mu je potrebno. Trošenjem manje vremena na kreiranje izveštaja, vaš prodajni tim dobija više vremena za analizu ponašanja kupaca, na identifikovanje prilika za unakrsne prodaje ili za nalaženje novih potencijalnih kupaca.

Poboljšate upravljanje performansama.
Nakon postavke strateških planova i ciljeva, na koj način pratite koja lokacija, koji tim ili pojedinac ostvaruje te ciljeve? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics omogućava vam efikasno upravljanje prodajom, obezbeđuje ažurne podatke o performansama koji mogu da se povežu sa detaljnijim izveštajima i time vam prikažu kompletnu poslovnu sliku koja vam je potrebna. Ispratite sve relevantne podatke o prodaji i trendovima u jedinstvenom konsolidovanom pregledu, a da pritom smanjite vreme potrebno za pripremu izveštaja i povećate vreme za analizu podataka.

Na IT menadžerima je stalni pritisak za pripremu izveštaja na nivou celog preduzeća u skladu sa specifičnim zahtevima poslovanja. Zbog konstantnih potreba za kreiranjem novih izveštaja i analiza a takođe i za promenama na već postojećim izveštajima, IT vrlo brzo dolazi u situaciju da nema dovoljno resursa da bi adekvatno odgovorio na te zahteve. Zbog toga vrlo često u poslovnim sistemima s jedne strane imamo IT koji je blokiran samo radom na izveštajima , a sa druge strane imamo ostale zaposlene koji postaju nezadovoljni odzivom i radom IT-ja na njihovim zahtevima. Da li se vaše preduzeće oslanja na IT vezano za izveštaje?

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) vam omogućava:

Automatizovano izveštavanje bez odlaganja i kašnjenja.
GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics daje moć poslovnim korisnicima da samostalno kreiraju izveštaje u bilo koje vreme. Rešenje pruža mnogo više od kreiranja lista i agregiranih izveštaja koje obično pripremaju višestruki timovi koristeći različite alate. Timovi mogu jednostavno da sarađuju i ako su lokacijski ili geografski udaljeni.

Izbegnete duge kompleksne implementacije.
IT menadžeri vrlo često ne mogu da dozvole trošenje dodatnih resursa i vremena na instalaciju, održavanje i podršku novim proizvodima. GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics je sistem čiji se prezentacioni nivo bazira na Microsoft Excelu tako da nema dodatnih instalacija na klijentskim računarima. Na serverskom delu sistema se za Data Warehouse koriste SQL Server Data Services, a za OLAP strukture podataka se koriste SQL Server Analysis Services-i koji dolaze i sa Standard edicijom SQL Server-a i ne zahtevaju dodatne izdatke na kupovanje licenci.

Smanjite protok tehničkih resursa.
IT u većini slučajeva nemaju viška vremena i ljudskih resursa. Da li trenutno imate dovoljno vremena i resursa da instalirate, održavate i podržavate različite alate za izveštavanje koje koristi vaše preduzeće? GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics zahteva minimalne tehničke resurse za instalaciju, obuku i održavanje, i omogućava niske troškove održavanja (TCO) i brzog povrata investicije (ROI).

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?