FUNKCIONALNOSTI

Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) funkcionalnosti

FUNKCIONALNOSTI

Marketing i CRM

Kupci očekuju kvalitetnu uslugu i vi ne možete dozvoliti sebi da ih razočarate.

Business Central (NAV) CRM vam pomaže da postignete maksimum iz vašeg odnosa sa kupcima uz pomoć kompletnih i ažurnih informacija. To je jedna od strategija koju možete iskoristiti u cilju unapređenja nivoa usluga koje pružate svojim kupcima.

Njegov potpuno integrisani Prodajni i Servisni modul omogućavaju zaposlenima da razmenjuju i dele informacije, povećaju uspešnost prodaje i doslednost u isporukama, pruže efikasan servis kupcima. Uz pomoć tih modula, Dynamics CRM je dizajniran tako da unapredi sve aspekte odnosa sa kupcima, od prodajnih ugovora do upravljanja zalihama. Pored toga, možete upravljati informacijama o kontaktima koji nisu samo vaši kupci: dobavljači, partneri, konkurenti i slično. Takođe, Dynamics CRM se sinhronizuje sa Microsoft Outlook-om i integriše sa drugim poslovnim aplikacijama.

Iskoristite prilike!

Ključ uspešnog upravljanja prilikama jeste imati sposobnost sprovođenja snažnih marketinških kampanja, lagano preći na prodaju, kreirati prilike kroz izradu proizvoda i usluge, i na kraju, osvojiti posao. Uz pomoć velikog broja funkcionalnosti i mogućnosti, bićete u prilici da održavate i pratite sve vaše kontakte, prodaje i usluge, od inicijalnog telefonskog poziva do rukovanja kojim ste zaključili posao.

Funkcionalnosti:

Automatizovano upravljanje incidentima.

Upravljanje kampanjama.

Klasifikacija kontakata.

Upravljanje kontaktima.

Pretraga kontakata.

Upravljanje dokumentima i interakcijama.

E-mail prijavljivanje na Microsoft Exchange.

Evidentiranje interakcija sa kontaktima.

Upravljanje “leadovima”.

Upravljanje prilikama.

Outlook integracija.

Upravljanje zadacima.

Mogućnost pružanja brzih odgovora i efikasne usluge.

Kompletan pregled istorije kupca.

Baza znanja i alati za izveštavanje za precizno predviđanje i merenje poslovnih aktivnosti i efikasnosti rada komercijalista.

Organizovanje i pristup informacijama o kupcu je jednostavno i veoma brzo.

FUNKCIONALNOSTI

Prodaja i distribucija

Veći broj povezanih dokumenata su na raspolaganju za rukovanje prodajnim porudžbinama i procesom fakturisanja:

Ponude

Porudžbine

Okvirne porudžbine

Fakture

Odobrenja

Nalozi povrata

Svi oni su međusobno povezani i podržavaju kompletan tok procesa prodaje, od prodajne ponude pa do porudžbine i fakture, ali isto tako možete započeti od bilo kog dokumenta, na primer od prodajne porudžbine.

Tokom popunjavanja jednog od dokumenata, kompletna istorija prethodnih prodajnih dokumenata je trenutno na raspolaganju.

Ukoliko prodajete artikle, podaci o artiklu, raspoloživosti, cenama, popustima i supstitutima su udaljeni samo jedan klik.

Štampani prodajni dokumenti se istovremeno automatski prikazuju i u CRM modulu. Takođe, moguće je u CRM-u za svaku štampanu ponudu (ili za neki sličan događaj) kreirati zaduženje komercijalisti za praćenje.

Funkcionalnost Prodajnih naloga omogućava:

Brz unos, pri čemu su prikazana samo potrebna polja za unos

Kreiranje većeg broja otpremnica i faktura iz jedne prodajne porudžbine

Direktne isporuke sa povezanim nabavnim porudžbinama

Proces odobravanja dokumenata uz obaveštavanje putem e-mail-a

Brzo kreiranje prodajnih dokumenata kopiranjem postojećih, proknjiženih ili neproknjiženih, prodajnih dokumenata

Proces avansnog plaćanja

Veći broj tipova redova prodajnih porudžbina:

Artikli

Osnovna sredstva

Konto GK

Dodatni troškovi prodaje (prevoz, pakovanje i slično)

Komentar

Svaki red prodajnog naloga može da ima:

Sopstvenu dimenziju (mesto troška, profitni centar i slično)

Sopstvenu cenu i procenat popusta

Sopstvenu lokaciju (magacin)

Veći broj serijskih brojeva i brojeva šarži (serija, lotova)

Informacije o PDV-u

Planirani datum isporuke, zahtevani datum isporuke, ostali relevantni datumi

Sopstveni broj paketa za potrebe praćenja

Web On-Line prodavnica automatski može da kreira NAV prodajnu porudžbinu u realnom vremenu (opciono)

Uvoz i kreiranje prodajnih porudžbina iz eksternih aplikacija

Nova prilagođena polja i procesi, za automatizaciju bilo koje aktivnosti uz pomoć Business Central (NAV) rapidnog razvojnog okruženja i GoPro razvojnog tima.

FUNKCIONALNOSTI

Upravljanje finansijama

Business Central (NAV) upravljanje finansijama pomaže preduzećima da otkriju finansijske mogućnosti i motiviše korisnike da rade više i da uče više.

Uz pomoć ažurnih informacija, možete jednostavno pogledati određenu informaciju za potrebe donošenja argumentovane odluke. Ovo rešenje je mnogo više nego računovodstveni alat.

Business Central (NAV) Upravljanje finansijama vam dozvoljava da centralizujete vaše računovodstvene informacije i druge značajne podatke.

Brojne funkcionalnosti Upravljanja finansijama omogućavaju da lakše uočite trendove i rezultate u okviru vaših poslovnih aktivnosti, i da na taj način kapitalizujete uočene informacije i kreirate nove mogućnosti i prilike. Business Central (NAV) vam takođe pomaže da upravljate širokim spektrom poslovnih aktivnosti u skladu sa vašim potrebama. Funkcionalnosti mogu biti dodate kada bude potrebno da bi se pomoglo rastu obima poslovanja prema vašem individualnom tempu rasta. Business Central (NAV) Upravljanje finansijama pruža vam mogućnost da se fokusirate na važnije stvari u vašem poslovanju.

Deo Glavna knjiga vam daje na raspolaganje kontni plan, naloge za knjiženje, ponavljajuće naloge knjiženja, šifre praćenja, i brojne druge funkcionalnosti.

Ugrađene šifre za praćenje beleže svaki zapis u glavnu knjigu, kao i mesto odakle je transakcija proknjižena. Ovo vam omogućava da pregledate sve stavke i pronađete originalni dokument, pregledate finansijske izveštaje, kontni plan, karticu konta GK itd.

Možete kreirati široki spektar probnih bilansa i prilagođenih finansijskih izveštaja, konsolidovati zavisna preduzeća uz pomoć organizacionog grupisanja i izveštavanja, i filtrirati bilanse po dimenzijama kao što su vremenski periodi, sektori, projekti, lokacije, proizvodne linije, grupe kupaca i slično, sve to bez potrebe korišćenja eksternih alata za izradu finansijskih izveštaja.

Integracija sa ostalim delovima sistema u realnom vremenu omogućava da:

· Finansijski izveštaji budu gotovi u minuti
· Analitika bude u ravnoteži sa glavnom knjigom
· Zatvaranje obračunskog perioda bude brzo i efikasno
· Pojedinačne stavke se mogu lako pratiti unutar sistema
· Korisnici mogu unositi i knjižiti podatke istovremeno

Svaka proknjižena stavka glavne knjige je jednostavna za praćenje i analizu unutar aplikacije. Liste stavki uključuju i informacije i o protivkontu i dimenzijama. Stavkama su takođe pridružene šifre izvora, šifre uzroka i ID korisnika, tako da je izvor stavke uvek dokumentovan i omogućava vam kompletan revizijski trag.

Finansijski izveštaji | Dimenzije | Alokacije | Budžeti | Fleksibilan kontni plan | Više valuta

One vam omogućavaju da:

· Kreirate neograničeni broj finansijskih izveštaja
· Izvezete finansijske izveštaje u Excel
· Pratite napravljene izmene i korisnika koji ih je napravio
· Posmatrate finansije dnevno, nedeljno, mesečno ili za bilo koji vremenski interval
· Kreirate negraničen broj budžeta
· Izvozite i uvozite budžete u Microsoft Excel
· Podesite neograničeni broj dimenzija i vrednosti dimenzija
· Kopirate budžete uključujući i dimenzije iz prethodnog perioda
· Kreirate neograničen broj korisnički definisanih rasporeda redova i kolona
· Pregledate informacije na ekranu uz pomoć dinamičke drill-down funkcije
· Podesite ponavljajuće alokacije
· Konsolidujete domaća i strana zavisna preduzeća
· Konsolidujete preduzeća sa različitim kontnim planom
· Konsolidujete delimična vlasništva, različite fiskalne periode i kurseve valuta
· Vodite glavnu knjigu u različitim valutama
· Upravljate stranim dobavljačima i kupcima u ino valutama
· Potraživanja i dugovanja

Aplikacije Potraživanja i Dugovanja su u potpunosti integrisane sa drugim aplikativnim područjima u okviru Microsoft Dynamics NAV. Potraživanja vam omogućavaju da:

· Pratite detaljnu listu potraživanja, uključujući njihovu starost i statistiku prodaje
· Beležite sve transakcije, prodajne fakture i odobrenja automatski u glavnu knjigu
· Beležite transakcije upotrebom naloga prodaje, terećenja i naloga izvoda
· Podesite specijalne cene i popuste za kombinacije kupaca i artikala
· Kopirate podatke iz proknjiženih i neproknjiženih naloga, otpremnica ili faktura
· Rezervišete artikle za prodaju u momentu popunjavanja prodajne porudžbine
· Knjižite prodajne naloge pojedinačno ili grupno
· Upravljate kreditnom sposobnošću kupca u jednom prozoru uključujući otvorene prodajne porudžbine, starost potraživanja i komentare
· Posmatrate statuse porudžbina po porudžbini ili po redovima porudžbine
· Upravljate isporukama u jednom prozoru prateći količine i informacije o isporuci
· Podesite neograničeni broj adresa za sve kupce
· Imate potpuni revizijski trag i sigurnosna ograničenja koja štite vas i vašu kompaniju

Dugovanja vam omogućavaju da:

· Pratite detaljnu listu dugovanja, uključujući njihovu starost i statistiku nabavke
· Beležite sve transakcije, nabavne fakture i odobrenja automatski u glavnu knjigu
· Beležite transakcije upotrebom nabavnih porudžbina i naloga plaćanja
· Podesite specijalne nabavne cene i popuste
· Kopirate podatke iz proknjiženih ili neproknjiženih porudžbina, prijemnica ili faktura
· Kreirate nabavne porudžbne manuelno ili automatski
· Evidentirate očekivane prijemnice i pratite raspoloživost zaliha
· Knjižite nabavne porudžbine pojedinačno ili grupno
· Automatski kreirate nabavne porudžbine na osnovu plana nabavke
· Povežete nabavne porudžbine sa konkretnim prodajnim porudžbinama
· Direktno isporučujete artikle iz skladišta dobavljača u skladište kupca
· Podesite neograničeni broj adresa za sve dobavljače
· Imate potpuni revizijski trag i sigurnosna ograničenja koja štite vas i vašu kompaniju

Upravljanje gotovinom omogućava efikasan način praćenja bankovnih računa, plaćanja, prenosa i dugih transakcija povezanih sa novcem. Upravljanje gotovinom vam omogućava da:

· Upravljate neograničenim brojem bankovnih računa
· Upravljate neograničenim brojem blagajni
· Ažurirate glavnu knjigu automatski kada je novčana transakcija evidentirana
· Kreirate elektronske naloge plaćanja i šaljete ih elektronski na izvršavanje
· Učitavate podatke sa dobijenih izvoda bankovnih računa

Modul Osnovna sredstva pruža vam ažuran i tačan pregled svih vaših osnovnih sredstava. Uvek ćete znati njihovu knjigovodstvenu vrednost i ukupnu amortizaciju. Možete izvršiti integraciju modula Osnovna sredstva sa drugim Microsoft Dynamics NAV modulima, kao što su Glavna knjiga i Nabavka i Dugovanja, kako biste smanjili broj grešaka u unosu i jednostavno uskladili osnovna sredstva i knjiženja. Osnovna sredstva vam omogućavaju da:

· Kreirate i održavate fleksibilnu podelu ukupne imovine
· Definišete osnovno sredstvo kao budžetirano
· Definišete osnovno sredstva kao pojedinačno ili kao deo drugog osnovnog sredstva
· Definišete neograničeni broj knjiga amortizacije za svako osnovno sredstvo
· Definišete knjige amortizacije za interni obračun amortizacije
· Integrišete knjige amortizacije za glavnom knjigom
· Definišete učestalost obračuna amortizacije (mesečno, kvartalno, godišnje)
· Kreirate stavke analitike za svaku knjigu amortizacije
· Definišete prilagođene metode obračuna amortizacije
· Pratite osigurana osnovna sredstva i premije osiguranja
· Dodelite svako osnovno sredstvo na jednu ili više polisa osiguranja
· Indeksirate iznose osiguranja
· Registrujete održavanja, servise i troškove
· Integrišete troškove održavanja sa glavnom knjigom
· Alocirate amortizaciju, dobitke/gubitke i druge vrste stavki na različite račune glavne knjige
· Alocirate amortizaciju osnovnih sredstava na razičite kombinacije dimenzija
· Reklasifikujete osnovno sredstvo ili njegov deo pomerajući ga iz jedne klasifikacije u drugu.

Microsoft Dynamics NAV Finansije podržava rad sa više valuta u svim modulima, ne samo u glavnoj knjizi. Korisnici su u mogućnosti da prikazuju glavnu knjigu, salda kupaca i dobavljača u njihovoj originalnoj valuti kao i u dodatnoj valuti za izveštavanje, sa izveštajima koji paralelno prikazuju iznose u različitim valutama za potrebe poređenja. Zato, kompanije su u mogućnosti da štampaju finansijske izveštaje u valuti tržišta na kom posluju, dok paralelno mogu te iste izveš¡taje da izrađuju i u valuti koja se koristi za potrebe izveštavanje na nivou kompanije. Rad sa više valuta omogućava vam da:

· Poslujete efikasnije sa kupcima i partnerima iz celog sveta
· Proširite svoje poslovanje na ino tržišta
· Ponudite kvalitetniju uslugu stranim kupcima i dobavljačima
· Pomognete zaposlenima u radu sa ino partnerima
· Izađete u susret poslovnim partnerima iz inostranstva
· Podržite rad sa negraničenim brojem valuta i 198 različitih jezika

FUNKCIONALNOSTI

Nabavka i logistika

Veći broj povezanih dokumenata su na raspolaganju za rukovanje nabavnim porudžbinama i procesom fakturisanja.

Kompletan tok procesa nabavke

Trebovanja

Nabavne ponude

Okvirne porudžbine

Porudžbine

Fakture

Odobrenja

Nalozi povrata

Svi su međusobno povezani i podržavaju kompletan tok procesa nabavke, od nabavne ponude pa do porudžbine i fakture, ali isto tako možete započeti od bilo kog dokumenta, na primer od nabavne porudžbine.

Tokom popunjavanja jednog od dokumenata, kompletna istorija prethodnih nabavnih dokumenata je trenutno na raspolaganju. Ukoliko nabavljate artikle, podaci o artiklu, raspoloživost, cene, popusti i supstituti su na samo jedan klik daleko. Štampani nabavni dokumenti se istovremeno automatski prikazuju i u CRM modulu.

Funkcionalnost nabavnih naloga:

Brz unos

Kreiranje većeg broja prijemnica i faktura iz jedne nabavne porudžbine

Direktne isporuke sa povezanim prodajnim porudžbinama

Proces odobravanja dokumenata uz obaveštavanje putem e-mail-a

Brzo kreiranje nabavnih dokumenata kopiranjem postojećih, proknjiženih ili neproknjiženih, nabavnih dokumenata

Veži broj tipova redova nabavnih porudžbina

Artikli

Osnovna sredstva

Konto GK

Zavisni troškovi nabavke

Komentar

Svaki red nabavnog naloga može da ima:

Sopstvenu dimenziju (mesto troška, profitni centar i slično)

Sopstvenu cenu i procenat popusta

Sopstvenu lokaciju (magacin)

Veći broj serijskih brojeva i brojeva šarži (serija, lotova)

Informacije o PDV-u

Planirani datum prijema, zahtevani datum prijema, ostale relevantne datume

Uvoz i kreiranje nabavnih porudžbina iz eksternih aplikacija

Nova prilagođena polja i procesi, za automatizaciju bilo koje aktivnosti uz pomoć Business Central (NAV) rapidno razvojnog okruženja i GoPro razvojnog tima.

FUNKCIONALNOSTI

Zalihe i upravljanje skladištem

Upravljanje zalihama je kamen temeljac bilo koje kompanije u oblasti trgovine i proizvodnje. Raspoloživost zaliha i jasan pregled potreba i zahteva su ključni faktori koji osiguravaju normalno funkcionisanje svih međusobno povezanih poslovnih aktivnosti. Osnovna granula zalihe u Business Central (NAV) podržava kompanije u postizanju njihovih ciljeva – obezbediti tačne podatke o zalihama i pouzdane pokazatelje njihove raspoloživosti.

Neograničena klasifikacija artikala i informacija

Stanje zaliha u realnom vremenu

Neograničen broj lokacija (magacina)

Praćenje po serijskim brojevima

Praćenje po šaržama (serijama, lotovima)

Obrada prodajnih porudžbina sa brzim pregledom istorije

Obrada nabavnih porudžbina sa brzim pregledom istorije

Obrada reklamacija

Nalozi za prenos

Periodični popisi zaliha

Fleksibilno praćenje trošenja: prosečna, FIFO, planska i FEFO (First Expired First Out)

Unakrsne reference dobavljačevih i kupčevih artikala mogućnost da se interno prepoznaju i koriste tuđe šifre artikala

Bar kodovi

Preporučeni supstituti artikala

Ključne komponente modula Upravljanje skladištem (WMS)

Ključne komponente modula Proizvodnja

Poboljšanje zadovoljstva kupaca

Brži odziv na zahteve tržišta

Upravljanje skladištem

Warehouse Management System – WMS

Uz Business Central (NAV) Upravljanje skladištem, vaše operacije u skladištu će biti u potpunosti integrisane sa drugim delovima vašeg poslovanja. To takođe znači da ćete postići veću kontrolu u pogledu kretanja i skladištenja zaliha, i na taj način maksimizovati efikasnost u prijemu i isporuci artikala, optimizovati upotrebu prostora i u svakom momentu znati gde se koji artikli nalaze.

Izuzetno je važno da obrada porudžbina bude brza i tačna. WMS poseduje napredne funkcionalnosti koje vam pomažu da optimizujete efikasnost u magacinu. Procesi direktnog uskladištenja i izdvajanja omogućavaju brzo rukovanje i isporuku dobara, direktno iz pozicije/regala/zone gde je artikal uskladišten. Zaposleni u magacinu će uštedeti vreme a preciznost će se povećati iz razloga što Business Central (NAV) kontroliše i upravlja aktivnostima u magacinu. Da bi se sve to podiglo na još viši nivo, ručni mobilni uređaji se mogu koristiti za izdvajanje, uskladištenje, popis zaliha, interna premeštanja u okviru magacina i još mnogo toga.

FUNKCIONALNOSTI

Proizvodnja/funkcionalnost

Business Central (NAV) proizvodnja vam može pomoći da ubrzate odziv na zahteve kupaca i da poboljšate ukupne performanse na taj način što obezbeđuje alate uz pomoć kojih je moguće upravljati proizvodnim procesom.

Business Central (NAV) poseduje funkcionalnosti koje su vam potrebne da biste donosili dokumentovane odluke o brojnim kritičnim pitanjima sa kojim se susrećete svaki dan. Njegova moćna MRP funkcionalnost (Material Requirements Planning) pomaže vam u odlučivanju kada je nešto potrebno proizvesti ili poručiti.

Business Central (NAV) MRP je fleksibilan i omogućava rad u regenerativnom (replaniranje) i net-change (korigovanje postojećih planova) modu. Vi definišete kritične artikle i način na koji se oni nabavljaju a MRP će to iskoristiti da bi izračunao neto zahtev. Sistem će predložiti šta je potrebno nabaviti na osnovu činjenica a ne na bazi nagađanja. Takođe, usled stalnih promena koje diktira dinamično tržište, sistem pruža fleksibilnost u pogledu usvajanja novih i modifikacije postojećih proizvodnih postupaka i tehnologija a da pri tom ne dođe do zastoja u procesu proizvodnje.

Business Central (NAV) je moguće implementirati bez zastoja u postojećem proizvodnom procesu. Početak sa osnovnim modulom za proizvodnju pružiće vam momentalnu korist a njegova ukupna korisnost se može povećati implementacijama u više faza u kojima bi se postepeno uključivali dodatni moduli za proizvodnju (MRP i MPC) ili razvijali novi moduli u zavisnosti od zahteva koje vaše poslovanje postavlja pred vas.

Dynamics NAV proizvodnja omogućava:

Jednostavno upravljanje radnim nalozima i proizvodnim sastavnicama.

Automatski ili manuelni proces planiranja.

Grafički prikaz za brzo uočavanje problema i rešavanje uskih grla pre nego što dovedu do zastoja proizvodnje.

Jasan uvid u proces proizvodnje koji je u toku.

Business Central (NAV) Proizvodnja pruža jasne i precizne informacije o proizvodnji dajući uvide koji su istovremeno ažurni i pouzdani.

FUNKCIONALNOSTI

Upravljanje servisom

Business Central (NAV) Servis povećava profitabilnosti kroz pružanje vrhunske usluge, zbog toga što daje tačne i ažurne informacije koje vam omogućavaju da kontrolišete troškove, organizujete raspoložive resurse u cilju visoke efikasnosti i pružite bolju uslugu. Business Central (NAV) Servis predstavlja poslovno rešenje koje omogućava kompletan uvid i pomaže u organizovanju širokog spektra usluga koje pružate.

Kompletna istorija svakog artikla koji je servisiran

Ugovori sa kupcima

Zamenski artikli

Dnevni izveštaj o rasporedu servisa

Unos novih servisnih naloga

Automatsko kreiranje ponavljajućih servisnih naloga

Kreiranje ponavljajućih računa

Raspoloživost tehničkog osoblja, Sertifikacija i Zone servisa

Raspored poslova

Planiranje i raspoređivanje

Upravljanje servisnim ugovorima

Upravljanje servisnim artiklima

Upravljanje servisnim nalozima

Upravljanje servisnim cenama

Nova prilagođena polja i procesi koji su specifični za vaše poslovanje u cilju automatizacije bilo kog servisnog zadatka uz pomoć Business Central (NAV) rapidnog razvojnog okruženja i iskusnog GoPro razvojnog tima.

FUNKCIONALNOSTI

Praćenje poslova/projekata

Modul Poslovi omogućava vam da:

Procenjujete vrednost posla uključujući artikle, resurse i druge troškove.

Vodite detaljan popis svih troškova i faktura za projekat ili posao.

Budete sigurni da su svi relevantni troškovi posla fakturisani.

Postavite rigoroznu kontrolu nad troškovima.

Organizujete sopstvene resurse u cilju veće efikasnosti.

FUNKCIONALNOSTI

Upravljanje dokumentima

Funkcionalnost linkovanja dokumenata vam omogućava da prilažete skenirane dokumente, PDF dokumente, Excel tabele, e-mail poruke ili bilo koji drugi tip datoteke uz bilo koji zapis u Business Central (NAV). Kada su dokumenti priloženi uz zapis, odgovarajući indikator ukazuje na to da postoji veza i da priloženi fajl možete otvoriti i pročitati u okviru Business Central-a (NAV-a). Linkovanje dokumenata vam dozvoljava da:

Priložite skenirane slike papirnih dokumenata kao na primer fakture, nabavne porudžbine i ugovore za odgovarajući zapis u Business Central (NAV).

Priložite Excel tabele kao detaljnije pojašnjenje proknjiženih stavki, predviđanja i slično.

Pronađete skenirani dokument upotrebom Business Central (NAV) funkcije Pronađi.

Sačuvate i pregledate sve poznate formate datoteka uključujući Adobe, AutoCAD, HTML, Office i MP3.

U ponudi svojih usluga GoPro takođe ima Document Management i Business Process Management rešenje, nezavisno od Business Central-a (NAV-a).
Pogledajte detaljnije šta nudi DMS&BPM

FUNKCIONALNOSTI

Ljudski resursi

Modul Ljudski resursi održava i prati kompletnu bazu podataka o zaposlenima.

Precizni podaci o zaposlenima su ključni za upravljanje ljudskim resursima. Business Central (NAV) Ljudski resursi pruža fleksibilne mogućnosti za organizovanje i kontrolu podataka o zaposlenima.

Napravljena oko centralne baze podataka o zaposlenima, ova funkcionalnost pruža pouzdanost u upravljanju kadrovima u Business Central (NAV).

Kartica zaposlenog daje kompletnu istoriju podataka za svakog zaposlenog. Informacije uključuju lične podatke kao i različite vrste dodatnih administrativnih podataka. Generičke statističke šifre grupisanja tako da omogućavaju kategorizaciju zaposlenih po različitim kriterijumima.

Na primer, moguće je kreirati sopstvenu listu kvalifikacija zaposlenih i dodeljivati odgovarajuću šifru kartici radnika. Ove šifre mogu uključivati diplome iz školovanja, edukativne i profesionalne sertifikate. Ova informacija zajedno sa statističkim šiframa, pomaže vam da pronađete zaposlenog koji odgovara određenom tipu posla ili projekta.

Održavanje kompletne baze zaposlenih.

Definisanje sopstvenih pravila za evidentiranje odsustva.

Davanje širokih prava za posmatranje osnovnih podataka o zaposlenima uz istovremena rigorozna prava pristupa poverljivim podacima.

Izrada trenda odsustva na osnovu istorije odsustva.

Praćenje zaduženja radnika opremom datom na korišćenje: laptop, mobilni telefon, platne kartice i slično.

FUNKCIONALNOSTI

Obračun zarada

GoPro ima sopstveni modul za obračun zarada i ostalih primanja.

Ovaj modul je razvijen od početka na osnovu višegodišnjeg iskustva u implementaciji modula zarada, mahom kod velikih i srednjih preduzeća.

Cilj koji je postavljen pred ovaj modul je da istovremeno pokrije zakonske zahteve koji se javljaju u vezi sa obračunom zarada i najčešće zahteve koje klijenti postavljaju, među kojima se izdvajaju zahtevi u pogledu fleksibilnosti, praćenja troškova i automatizacija procesa rada. Takođe, sistem je ostavljen da bude lako nadogradiv sa dodatnim funkcionalnostima koje mogu zatrebati u složenom radnom okruženju.

U istom obračunu moguće je da različiti radnici imaju unetu ugovorenu zaradu na različite načine.

Moguće je na svakom radniku unositi naknade troškova (topli obrok, prevoz, regres,…), koje se mogu obračunavati bilo u mesečnom iznosu, bilo u dnevnom iznosu u odnosu na dane rada. Ako se koristi mesečni iznos, moguće je napraviti skalu umanjenja naknade u odnosu na pojedine tipove odsustva sa posla.

Obračun refundiranih naknada se može raditi zajedno sa redovnom platom, ili posebno kao odvojen obračun.

Evidentiranje i obračun obustava se mogu vršiti u iznosu ili procentu od zarade.

Podržan je obračun ostalih ličnih primanja, koja ne spadaju u zarade po osnovu zaposlenja.

U modul je ugrađeno preko 30 logičkih kontrola koje sprečavaju korisnika da pogreši i upozoravaju ga na moguće nepravilnosti.

Integracija sa elektronskim platnim prometom svih banaka.

Elektronska predaja obrazaca.

Krediti i obustave.

Knjiženje u glavnu knjigu po „projektima“ ili „mestima troškova“ pa čak i ako svaki mesec važi drugačija kombinacija za pojedinog radnika.

Automatsko kreiranje naloga za platni promet.

27 obrazaca i više od 40 izveštaja

Dodaci koji se mogu dobiti na osnovne funkcionalnosti:

Automatsko učitavanje podataka sa popunjenih karneta

Proširenje funkcionalnosti za kadrovsku evidenciju

Povezivanje sa sistemima za kontrolu prisustva

Druge dorade po zahtevu klijenata…

FUNKCIONALNOSTI

Izveštavanje i BI

Uz pomoć pristupa ažurnim informacijama i moćnim alatima za analizu i izveštavanje, zaposleni mogu pratiti performanse, analizirati trendove i uočiti potencijalne probleme pre nego što nastanu.

Imaćete značajan uvid u celokupnu organizaciju uz pomoć moćnih Business intelligence (BI) mogućnosti u Business Central (NAV) rešenju.

Uz pristup ažurnim podacima i širokom spektru analitičkih i alata za izveštavanje, uključujući grafičke prikaze, OLAP i Web-based opcije prikaza analiza, zaposleni i menadžment mogu donositi osnovane i sigurne odluke koje će doprineti uspešnosti poslovanja.

Business intelligence modul „Business analitics“ omogućava:

Priprema ciljnih analiza unutar Business Central (NAV) i njihov prikaz van Microsoft Dynamics NAV za dublji uvid u pojedine aspekte poslovanja. Te analize mogu biti prikazane u Microsoft Excelu ili u specijalizovanoj web-based aplikaciji.

Kreiranje izveštaja od početka upotrebom step-by-step čarobnjaka za izveštaje, grafičkih alata i drill down mogućnosti.

Jednostavan rad uz pomoć naprednih analitičkih alata za kompletan pregled pokazatelja poslovanja.

Podešavanje i pregled grafičkih prikaza i izveštaja.

Analize po dimenzijama.

Korišćenjem analiza po dimenzijama vrši se priprema i prikaz ciljnih analiza unutar Business Central-a (NAV-a) za dublji uvid u pojedine aspekte poslovanja.

Prilagođeno izveštavanje.

Moguće je pripremiti analize van Business Central-a (NAV-a) koristeći podatke iz baze. To se može postići nezavisnom Business intelligence aplikacijom, ili upotrebom SQL Server Reporting Services za brzo izdvajanje informacija po potrebi i upotrebom Report Designer-a za izradu izveštaja.

FUNKCIONALNOSTI

Maloprodaja – funkcionalnosti

Iako postoji veliki broj različitih zahteva za različite tipove maloprodaje, maloprodajno rešenje pokriva sve aspekte poslovanja u maloprodaji kao i različite oblike maloprodaje:

Šalterska prodaja

Samoposluge

Prodavnice

Pružanje usluga

Maloprodajni deo je u potpunosti integrisan sa Business Central-om (NAV-om). Zahvaljujući moćnim funkcionalnostima koje poseduje i mogućnostima da se prilagodi poslovanju, obezbeđuje dodatne funkcionalnosti koje pokrivaju specifičnosti vaših poslovnih procesa

Spisak funkcionalnosti GoPro modula za maloprodaju:

Kase/POS

Podrška za više korisnika, statistike prodaje po korisniku, kontrola pristupa

Katalog artikala po kategorijama i podkategorijama

Podrška za barkod uređaje i definisanje barkod formata

Definisanje atributa i njihova asocijacija sa artiklima

Napredna pretraga artikala, po kategorijama i atributima

Podrška za različita sredstva plaćanja: kartica, ček, virman, gotovina

Davanje popusta na kasi u iznosu ili procentu

Automatska nivelacija zaliha pri svakoj prodaji ili na kraju dana

Evidencija kupca, pregled njihovih transakcija

Nalozi za ispravku, pregled i pretraga izdatih računa

Komunikacija sa eksternim uređajima putem drajvera (fiskalna kasa, elektronska vaga, štampač za štampanje nalepnica)

Izdavanje gotovinskog računa

Praćenje lagera

Izveštaji o prodaji po vremenskom periodu, kupcima, korisnicima

Backoffice

Evidencija pravnih lica

Izdavanje maloprodajne fakture pravnom licu

Evidentiranje nabavke od pravnog lica

Međumagacinski prenos

Upravljanje cenama i kreiranje nivelacije zaliha

Deo modula u Business Central (NAV)

Slanje kreiranih dokumenata u poslovni softver

Slanje podataka o prodaji u poslovni softver

Dokumenti

KEPU knjiga

Interna prijemnica

Interna otpremnica

Nabavka od dobavljača

Povrat dobavljaču

Izveštaji o kretanjima robe na maloprodajnom skladištu

Popis

Profaktura (rezervacija)

Faktura

Izveštaji o fakturisanoj i rezervisanoj robi

Osnovne analize trendova prodaje, nabavke i stanja artikala na skladištu

FUNKCIONALNOSTI

Web shop

Savremene tendencije poslovanja nameću svakodnevnu upotrebu novih tehnologija kako bi se ubrzao proces odlučivanja i primanja porudžbina od strane kupaca.

Jedan od proizvoda koji će za vrlo kratko vreme povećati prodaju i značajno ubrzati proces prijema porudžbina od kupaca je Web Shop. Investicija u Web Shop će vam se vrlo brzo isplatiti a vašim kupcima i prodavcima daleko olakšati posao.

Osnovna karakteristika Web Shop-a je da vaši kupci u svakom trenutku, kada god to žele, mogu naručiti proizvode od vas. Ovakav savremeni način poslovanja je mnogim firmama za vrlo kratko vreme višestruko uvećao promet a sa druge strane smanjio troškove obrade porudžbina!

Brz i efikasan uvid svih vaših kupaca (ili kupaca kojima to dozvolite) u asortiman artikala, cene, popuste, količinske popuste, najnovije akcijske artikle i kampanje.

Brz i efikasan uvid svih vaših kupaca (ili kupaca kojima to dozvolite) u trenutni slobodan lager artikala.

Kupci putem Web Shop-a direktno i samostalno mogu rezervisati artikle i kreirati profakture za odabrane porudžbine ukoliko im to pravima u Web Shop-u dozvolite.

Za svaku kreiranu profakturu i kupac i vaši prodavci dobijaju automatsko obaveštenje putem maila sa svim elementima porudžbine.

Kupci se samostalno putem WEB SHOP-a mogu upoznati sa karakteristikama proizvoda i izabrati onaj koji im najviše odgovara.

Uplate kupaca se automatski u Business Central-u (NAV-u) prepoznaje kao uplate za odgovarajuću porudžbinu sa WEB SHOP-a.

Vaši prodavci (komercijalisti) mogu dobijati sve novokreirane porudžbine trenutno putem mail-a, u isto vreme se porudžbine automatski javljaju kao novokreirane u Business Central-u (NAV-u) tako da ih vaši komercijalisti ne moraju ručno unositi u sistem već samo izvršiti njihovu proveru.

Za sve potencijalne kupce postoji mogućnost samostalnog unosa osnovnih zakonskih podataka o kupcu koji se automatski činom poručivanja prenose u Business Central (NAV), vaši komercijalisti vrše proveru i ispravnost unetih podatka i odobravaju porudžbine.

Možete omogućiti vašim kupcima da imaju uvid u svoja zaduženja kod vas u sistemu kao i datume dospevanja potraživanja.

Na WEB SHOP-u imate mogućnost da kupcima sa prekoračenim kreditnim limitom zabranite dalje pravljenje porudžbina sa obaveštenjem da su prekoračili kreditni limit i da moraju izmiriti dospela potraživanja.

PROCES RAZVOJA

Doneli ste odluku da vam treba novi informacioni sistem. Šta dalje?